แผนผับ ของดีตำบลดอนใหญ่

alt
alt
 
 

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน

ด้านเกษตร

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1.

ปลูกข้าว (ข้าวโอสถ)

นายประจวบ  ปราณีชน

ม.3 ต.ดอนใหญ่

2.

ถนอมอาหาร (ปลาส้ม)

น.ส.จรรยา    เค็นแฝง

ม.๒ ต.ดอนใหญ่

3.

การทำปุ๋ยหมัก

นายเสน่ห์     วิเชนสวัสดิ์

ม.๙ ต.ดอนใหญ่

4.

การขยายพันธุ์และปลูกพืชสวน

นายสมส่วน   ปิ่นนิล

ม.๙ ต.ดอนใหญ่

๕.

การขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงกุ้ง

นายประกอบ  ทรัพย์ยอดแล้ว

ม.๖ ต.ดอนใหญ่

๗.

การเลี้ยงปลาน้ำจืด

นายอัครวัฒน์    แสงจันทร์

ม.๔ ต.ดอนใหญ่

๘.

การเก็บผลผลิตพืชสวน

นางอำไพ       เปี๊ยะดี

ม.๑ ต.ดอนใหญ่

๙.

การจับสัตว์เลี้ยง (กุ้ง, ปลา)

นางละออ      สินประเสริฐ

ม.๘ ต.ดอนใหญ่

๑๐.

การสานสุ่มไก่

นายเผือก      หลวงพันเทา

ม.๓ ต.ดอนใหญ่

๑๑.

การเลี้ยงไก่สายพันธุ์ต่างๆ

นายเสาร์       พุฒซ้อน

ม.๔ ต.ดอนใหญ่

 

ด้านดนตรี นาฏศิลป์ การนวด และการละเล่นพื้นบ้าน

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1.

การฟ้อนรำ ดนตรีไทย ลิเก

นายสำริด       บัวผึ้ง

ม.๕ ต.ดอนใหญ่

3.

ดนตรีไทย (ระนาด)

นายสมบัติ       เครือวรรณ์

ม.๗ ต.ดอนใหญ่

4.

กลองยาวพื้นบ้าน

นายเสาร์        พุฒซ้อน

ม.๔ ต.ดอนใหญ่

5.

นวดแผนไทย

น.ส.บุญชู        เพื่อนจันทร์

 ม.๒ ต.ดอนใหญ่

๖.

นวดแผนไทย

น.ส.มาลัย       สร้อยทอง

ม.๕ ต.ดอนใหญ่

๗.

นวดแผนไทย

นางโสภา        เค้ากุ้ย

ม.๗ ต.ดอนใหญ่

๘.

เปตอง, สะบ้า

นายเล็ก          เทพโพธา

ม.๕ ต.ดอนใหญ่

ด้านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1.

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

นางสมนึก      บุญพามี

ม.๖ ต.ดอนใหญ่

๒.

สานสุ่มไก่

นายเผือก       หลวงพันเทา

ม.๓ ต.ดอนใหญ่

๓.

ปลาส้ม (แปรรูปปลาตะเพียน)

น.ส.จรรยา     เค็นแฝง

ม.๒ ต.ดอนใหญ่

๔.

น้ำพริกแกง, น้ำหมักชีวภาพ, พวงหรีด

กลุ่มแม่บ้านลำน้ำพัฒนา

ม.๙ ต.ดอนใหญ่

5.

ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู

กลุ่มสตรีตำบลดอนใหญ่

ม.๓ ต.ดอนใหญ่

6.

ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิ

กลุ่มสตรีตำบลดอนใหญ่

ม.๓ ต.ดอนใหญ่

7.

ดอกไม้จากผ้าใยบัว

กลุ่มแม่บ้านดอนสาลี

ม.๑ ต.ดอนใหญ่

ด้านอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรและยารักษาโรค

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1.

ข้าวไรซ์เบอรี่ (ข้าวโอสถ)

นายประจวบ     ปราณีชน

ม.๓ ต.ดอนใหญ่

2.

ปลาส้ม

น.ส.จรรยา        เค็นแฝง

ม.๒ ต.ดอนใหญ่

3.

ขนมไทย

นางกาหลง        กลิ่นมาก

ม.๗ ต.ดอนใหญ่

4.

ขนมไทย

นางละห้อย        สโมสร

ม.๘ ต.ดอนใหญ่

๕.

ขนมไทย

นางสร้อยระย้า    ใจเด็จ

ม.๙ ต.ดอนใหญ่

๖.

อาหารไทยพื้นบ้าน

นางมาลัย          อยู่แสง

ม.๖ ต.ดอนใหญ่

๗.

อาหารไทยพื้นบ้าน, เครื่องดื่มสมุนไพร

นางอำไพ           เปี๊ยะดี

ม.๑ ต.ดอนใหญ่

๘.

เครื่องดื่ม

น.ส.สิริวิมล         หลวงพันเทา

ม.๓ ต.ดอนใหญ่

๙.

สมุนไพรป้ายลิ้น

นางเฉลียว          กลัดงามดี

ม.๔ ต.ดอนใหญ่


ด้านศาสนา วัฒนธรรม

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

พิธีกรทางศาสนา

นายสมบูรณ์      จัดละ

ม.๗ ต.ดอนใหญ่

๓.

พิธีกรทางศาสนา

นายเสาร์           พุฒซ้อน

ม.๔ ต.ดอนใหญ่

๔.

พิธีกรทางศาสนา

นายสมบัติ         เครือวรรณ์

ม.๗ ต.ดอนใหญ่

๕.

พิธีกรทางศาสนา

นายบัว             คำวัดไทร

ม.๘ ต.ดอนใหญ่

 

 

 

 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 ประจำปี พ.ศ. 2562

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาสถาน

ลำดับที่

ชื่อ

หมู่ที่

ชื่อเจ้าอาวาส (ปัจจุบัน)

จำนวน

พระสงฆ์

จำนวน

สามเณร

1.

วัดดอนสาลี

1

พระครูสุวัชชัยรักษาการ

6

-

2.

วัดตาลเตี้ย

พระครูวินัยธรสุนศักดิ์ สุรเตโช

11

-

3.

วัดดอนใหญ่

พระสมุห์ไพบูลย์ ภัทถาจาโร

๑๑

-

4.

วัดลำน้ำ

พระมหาสสะฉันทะโก

-

6.

วัดบุญมงคล

5

พระมหาสมบูรณ์ สัมปุณโณ

6

 

 

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

1.

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เป็นที่รู้กันว่าเป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศหลักธรรมคำสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมพร้อมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

 - ศาสนสถานในพื้นที่

2.

ประเพณีวันสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามและฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมานาน มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็นสุข  และกิจกรรมต่างๆ มากมาย

วันที่ 1๒ – ๑๓ เมษายน ของทุกปี

 

  - ครอบครัวชุมชน อบต.ดอนใหญ่ ศาสนสถานในพื้นที่

๓.

วันวิสาขบูชา

การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนวิสาขะ หรือเดือน 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระพุทธเจ้าประสูติ  ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานพุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร บริจาคทาน ปฏิบัติธรรมที่วัด รักษาศีล ไหว้พระ สวดมนต์  ฟังธรรม  เวียนเทียน  เจริญภาวนาฯ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

- ศาสนสถานในพื้นที่

 

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

๔.

วันเข้าพรรษา

การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ  ซึ่งพระภิกษุสงฆ์  ทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ   เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริงๆ ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน  มีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย  คือ ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน

แรม 1 ค่ำ เดือน 8

- ศาสนสถานในพื้นที่

๕.

วันอาสาฬหบูชา

 

 

 

 

 

 

 

การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก   โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสปตนมฤคทายวัน  จนพระอัญญาโกณฑัญญะ  ได้          บรรลุธรรม  และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา  จนถือได้ว่า  เป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

- ศาสนสถานในพื้นที่

๖.

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

 

 

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ผู้ทรงประทานความรัก  ความเมตตา  และเสียสละความสุขส่วนพระองค์  ส่งเสริมอาชีพ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  องค์กรและหน่วยงานต่างๆ    ได้จัดที่ไว้สำหรับลงนามถวายพระพร และมีการจัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติฯ เช่น การบำเพ็ญประโยชน์    รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ  การจัดนิทรรศการ  ประดับธงชาติตามสถานที่ราชการ  อาคาร บ้านเรือน ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ร่วมพิธีถวายพระราชสดุดี ฯ

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี

 

- ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน อบต. อำเภอ จังหวัดฯ

 

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

๗.

ประเพณีสารทเดือนสิบ

ประเพณีสารทเดือนสิบมีมาตั้งแต่พุทธกาล คาดว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้รวมญาติพบปะพี่น้องที่อยู่ห่างไกลมีการทำขนมต่างๆ มากมาย เช่น ขนมกระยาสารท

วันแรม ๑ ค่ำ ถึง แรม ๑๕ เดือนสิบ

  • ศาสนสถานในพื้นที่

๘.

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา เป็นวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจำที่ หรือในวัดแห่งเดียวตลอด 3 เดือน พระสงฆ์ได้ทำปวารณา เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตน เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์  ความเคารพนับถือและสามัคคีกัน เมื่อออกพรรษาแล้วจะได้นำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชน พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญทำทาน    รักษาศีลและฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษ

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

- ศาสนสถานในพื้นที่

9.

ประเพณีกาทอดกฐิน 

 

 

 

 

 

 

การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำ 5 รูป  แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น การทอดกฐินในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน  หลังวันออกพรรษา  โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย  แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง 

แรม 1 ค่ำ เดือน 11  ถึงกลางเดือน 12

- ศาสนสถานในพื้นที่

10.

ประเพณีลอยกระทง

 

 

ลอยกระทง  เป็นประเพณีที่สำคัญ  ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยมีความเชื่อหลายประการ  เช่น แสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้  การขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในน้ำ การสะเดาะเคราะห์ และสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

วันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 12

- ในพื้นที่ตำบลและใกล้เดียว

 

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

11.

วันธรรมสวนะ

วันธรรมสวนะ เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระ” หมายถึง การฟังธรรมของชาวไทยพุทธเมื่อถึงวันธรรมสวนะ คือ วันขึ้น ๘ ค่ำ แรม ๘ ค่ำ และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๑๕ ค่ำ พุทธศาสนิกชนจะเตรียมอาหาร ผลไม้ เครื่องสักการะไปวัด เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งรักษาศีล เจริญจิตภาวนาและฟังธรรมเทศนา

ทุกวันธรรมสวนะ

- ศาสนสถานในพื้นที่

 

 

12.

ประเพณีเกี่ยวกับงานแต่ง

พิธีกรรมเกี่ยวกับการแต่งงานสมัยโบราณมีขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอนเริ่มจากการเกี้ยวพาราสี การทาบทาม การสู่ขอและการแต่งงาน เมื่อขบวนเจ้าบ่าวไปถึงบ้านเจ้าสาวมักจะถูกปิดทางไม่ให้เข้าไปต้องมีการจ่ายค่าผ่านทาง ญาติเจ้าสาวจะจูงมือเจ้าบ่าวไปในห้องประกอบพิธี เมื่อได้มีการตรวจสอบสินสอดทองหมั้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกอบพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร แล้วมีพิธีกราบหมอนเจ้าบ่าวมอบของขวัญให้เจ้าสาว เป็นอันเสร็จพิธี และมีการเลี้ยงแขก ตกค่ำจะมีพิธีห้องหอให้คู่บ่าวสาว เรียกว่า “การเรียงสาด เรียงหมอน”

มีการดูฤกษ์ยามวันดีได้ตลอดทั้งปี

 

- ส่วนใหญ่จะจัดบ้านเจ้าสาวหรือสถานที่ต่างๆ ตามความสะดวก

๑๓.

ประเพณีการบวชนาค

ตามประเพณีชายไทย อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จะต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ การบวชสมัยก่อนต้องบวชกัน ๑ พรรษา ปัจจุบันระยะเวลาอาจจะน้อย เช่น ๗ วัน ๑๕ วัน ๓๐ วัน การบวชถือได้ว่า ผู้บวชจะได้ศึกษาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะนำปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีความอดทน อดกลั้น เข้าใจโลกธรรม

มีการดูฤกษ์ยาม  วันดี ได้ตลอดทั้งปี

- ศาสนสถานในพื้นที่

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านเกษตร

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1.

ปลูกข้าว (ข้าวโอสถ)

นายประจวบ  ปราณีชน

ม.3 ต.ดอนใหญ่

2.

ถนอมอาหาร (ปลาส้ม)

น.ส.จรรยา    เค็นแฝง

ม.๒ ต.ดอนใหญ่

3.

การทำปุ๋ยหมัก

นายเสน่ห์     วิเชนสวัสดิ์

ม.๙ ต.ดอนใหญ่

4.

การขยายพันธุ์และปลูกพืชสวน

นายสมส่วน   ปิ่นนิล

ม.๙ ต.ดอนใหญ่

๕.

การขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงกุ้ง

นายประกอบ  ทรัพย์ยอดแล้ว

ม.๖ ต.ดอนใหญ่

6.

การเลี้ยงปลาน้ำจืด

นายอัครวัฒน์    แสงจันทร์

ม.๔ ต.ดอนใหญ่

7.

การเก็บผลผลิตพืชสวน

นางอำไพ       เปี๊ยะดี

ม.๑ ต.ดอนใหญ่

8.

การจับสัตว์เลี้ยง (กุ้ง, ปลา)

นางละออ      สินประเสริฐ

ม.๘ ต.ดอนใหญ่

9.

การสานสุ่มไก่

นายเผือก      หลวงพันเทา

ม.๓ ต.ดอนใหญ่

๑0.

การเลี้ยงไก่สายพันธุ์ต่างๆ

นายเสาร์       พุฒซ้อน

ม.๔ ต.ดอนใหญ่

 

ด้านดนตรี นาฏศิลป์ การนวด และการละเล่นพื้นบ้าน

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1.

การฟ้อนรำ ดนตรีไทย ลิเก

นายสำริด       บัวผึ้ง

ม.๕ ต.ดอนใหญ่

2.

ดนตรีไทย (ระนาด)

นายสมบัติ       เครือวรรณ์

ม.๗ ต.ดอนใหญ่

3.

กลองยาวพื้นบ้าน

นายเสาร์        พุฒซ้อน

ม.๔ ต.ดอนใหญ่

4.

นวดแผนไทย

น.ส.บุญชู        เพื่อนจันทร์

 ม.๒ ต.ดอนใหญ่

5.

นวดแผนไทย

น.ส.มาลัย       สร้อยทอง

ม.๕ ต.ดอนใหญ่

6.

นวดแผนไทย

นางโสภา        เค้ากุ้ย

ม.๗ ต.ดอนใหญ่

7.

เปตอง, สะบ้า

นายเล็ก          เทพโพธา

ม.๕ ต.ดอนใหญ่


ด้านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1.

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

นางสมนึก      บุญพามี

ม.๖ ต.ดอนใหญ่

2.

สานสุ่มไก่

นายเผือก       หลวงพันเทา

ม.๓ ต.ดอนใหญ่

๓.

ปลาส้ม (แปรรูปปลาตะเพียน)

น.ส.จรรยา     เค็นแฝง

ม.๒ ต.ดอนใหญ่

๔.

น้ำพริกแกง, น้ำหมักชีวภาพ, พวงหรีด

กลุ่มแม่บ้านลำน้ำพัฒนา

ม.๙ ต.ดอนใหญ่

5.

ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู

กลุ่มสตรีตำบลดอนใหญ่

ม.๓ ต.ดอนใหญ่

6.

ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิ

กลุ่มสตรีตำบลดอนใหญ่

ม.๓ ต.ดอนใหญ่

7.

ดอกไม้จากผ้าใยบัว

กลุ่มแม่บ้านดอนสาลี

ม.๑ ต.ดอนใหญ่


ด้านอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรและยารักษาโรค

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1.

ข้าวไรซ์เบอรี่ (ข้าวโอสถ)

นายประจวบ     ปราณีชน

ม.๓ ต.ดอนใหญ่

2.

ปลาส้ม

น.ส.จรรยา        เค็นแฝง

ม.๒ ต.ดอนใหญ่

3.

ขนมไทย

นางกาหลง        กลิ่นมาก

ม.๗ ต.ดอนใหญ่

4.

ขนมไทย

นางละห้อย        สโมสร

ม.๘ ต.ดอนใหญ่

๕.

ขนมไทย

นางสร้อยระย้า    ใจเด็จ

ม.๙ ต.ดอนใหญ่

๖.

อาหารไทยพื้นบ้าน

นางมาลัย          อยู่แสง

ม.๖ ต.ดอนใหญ่

๗.

อาหารไทยพื้นบ้าน, เครื่องดื่มสมุนไพร

นางอำไพ           เปี๊ยะดี

ม.๑ ต.ดอนใหญ่

๘.

เครื่องดื่ม

น.ส.สิริวิมล         หลวงพันเทา

ม.๓ ต.ดอนใหญ่

๙.

สมุนไพรป้ายลิ้น

นางเฉลียว          กลัดงามดี

ม.๔ ต.ดอนใหญ่


ด้านศาสนา วัฒนธรรม

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1.

พิธีกรทางศาสนา

นายสมบูรณ์      จัดละ

ม.๗ ต.ดอนใหญ่

2.

พิธีกรทางศาสนา

นายเสาร์           พุฒซ้อน

ม.๔ ต.ดอนใหญ่

3.

พิธีกรทางศาสนา

นายสมบัติ         เครือวรรณ์

ม.๗ ต.ดอนใหญ่

4.

พิธีกรทางศาสนา

นายบัว             คำวัดไทร

ม.๘ ต.ดอนใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายข่า งานจัดเก็บรายได้ ปี 2562

alt

ประกาศ การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที ประจำปี พ.ศ.2562